HỘI THẢO GIÁO DỤC SÁNG TẠO SEED & SPARK

Toàn cầu hóa, Công nghệ và Biến đổi Khí hậu đang thay đổi thế giới. Làm thế nào để chuẩn bị cho con trẻ trong tương lai? Khai phóng sự sáng tạo trong mỗi đứa trẻ? Thay đổi phương pháp giáo dục để phù hợp hơn với tương lai? Lần đầu tiên tại Việt Nam…